İHALE VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KÜLTÜR AŞ

İHALE VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Kültür AŞ veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

Mersis No                                   : 0481002668900015

İnternet Adresi                         : www.kultur.istanbul

Telefon Numarası                    : 0212 467 07 00

E-Posta Adresi                          : istkultursanat@hs01.kep.tr

Adres                                          : Maltepe Mh. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı                    Evleri 34010 Topkapı/Zeytinburnu

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kimlik, iletişim, adres, lokasyon, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi kategorilerdeki kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Kültür AŞ tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İhaleye Katılan Firmaların ve Çalışanlarının Yetkinliğinin Tespiti
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Başta İBB, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay Olmak Üzere Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde

 • Sayıştay’a,
 • Kamu İhale Kurumu’na,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
 • İstanbul Büyükşehir Belediye’sine,
 • Gerektiği takdirde diğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketleri’ne,
 • Yargı makamlarına,
 • Emniyet güçlerine,
 • İstihbarat kurumlarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere,
 • Hukuk bürolarına,
 • Banka ve finans kuruluşlarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, ihale başvuru formları, internet sitesi, Elektronik Kamu Alımları Platformu, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, ihale dosyası, İBB ve İBB’ye bağlı diğer iştirak şirketlerinden, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Kültür AŞ’nin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz ederek şahsen başvuru yöntemiyle başvuruda bulunarak;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Genel aydınlatma metnimize internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kültür AŞ