İstanbul Kitapçısı Felsefe Söyleşileri Aydınlatma Beyanı

AYDINLATMA BEYANI

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Beyanı’nın amacı, Şirketimiz tarafından düzenlenen “İstanbul Kitapçısı Çocuk Kitap Buluşmaları” etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında bize temin ettiğiniz tarafınıza ve velisi/vasisi olduğunuz kişiye ait kişisel veriler ile ilgili sizleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesine uygun olarak bilgilendirmektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tarafımıza temin ettiğiniz size ve veli/vasisi olduğunuz kişiye ait ad, soyad, iletişim bilgisi, görüntü, ses kaydı vb. kişisel verileri Etkinlik’e katılımınızın sağlanabilmesi ve bu konuda onayınızın olması halinde, Etkinlik’in yazılı, sözlü ve elektronik mecralarda tanıtımının yapılabilmesi amaçları ile toplamakta ve işlemekteyiz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler, Etkinlik’in yürütülmesi ve tanıtım faaliyetleri için gerekli olduğu ölçüde Şirketimiz tarafından diğer çalışanlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcılara, Şirket yetkililerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Etkinlik’e ilişkin form da dahil olmak üzere yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu şekilde toplanan veriler yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, KVKK madde 5’te belirtilen hukuki sebeplerden bir hakkın tesisi/kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması sebebine dayanılarak ve ayrıca tanıtım faaliyetleri yönünden açık rızaya bağlı olarak işlenir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. Maltepe Mahallesi Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 328. Sokak No: 49 34010 Topkapı Zeytinburnu / İstanbul adresine bildirimde bulunarak veya iletisim@kultur.istanbul adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.