Kültür A.Ş

Home

HABERLER

DUYURU (696 Sayılı KHK)

14.3.2018

696 Sayılı KHK Kapsamında İşçi Statüsüne Geçişte Sınava Gireceklerle İlgili Kesin Sonuçlar Yayınlandı.

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin başvuru kesin sonuçları aşağıda yer almaktadır.


Söz konusu Tebliğin “İlan” başlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Öngörülen itiraz süresi sonunda adayların itiraz dilekçeleri İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan İtiraz Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlandığından Tespit Komisyonu Başkanlığı, İlgili Tebliğin 36ncı ve 37nci maddeleri gereğince kesin sonuçların açıklanmasına, 19 ,20.21.22 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılmasına, sınav programına ilişkin ayrıntıların adaylara duyurulmasına karar vermiştir.
 

“İşçi statüsüne geçiş için sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yer, tarih ve saat belirlenmiştir. Sınav, okuryazar olmayanlar için sözlü, diğer tüm gruplar için (Okuryazar, İlköğretim, Lise, Ön lisans ve üstü) yazılı olarak yapılacaktır. Sınava gireceğiniz yer, tarih ve saat bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.”

 Konuya ilişkin sınava girecek adaylarla ilgili kesin sonuçların listesi için tıklayınız. https://sorgulama.kultur.istanbul/ 

Sınava Girecek Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1)      Sınava girecek adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2)      Adaylar salon girişindeki, İştirak Şirketleri masasında bulunan imza föyüne imza atacaklar ve sınavda oturacakları yeri gösterir masa numarasını görevliden temin edeceklerdir.

3)      Sınava girecek adayların, fotoğraflı ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

4)      Sınavda 10 soru bulunmaktadır. Sorular çoktan seçmeli olacaktır.

5)      Sınavın süresi 30 dakikadır. Sınav süresi boyunca sınav salonu terk edilemeyecektir.

6)      Her aday kendi gün ve saatinde sınava girebilecektir.

7)      Sınava girecek tüm adaylar yanlarında kurşun kalem ve silgi getireceklerdir.

8)      Sınav salonunda cep telefonlarının kapalı veya uçak modunda olması gerekmektedir.

9)      Sınav, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bulunan Avrasya Gösteri Merkezinde yapılacaktır.